پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد /

صبح ، از سمت خراسان تو بر می خیزد


نور ، هر صبح می افتد به در خانه ی تو /

بعد از گوشه ی چشمان تو برمی خیزد  

میلاد پر از نور و سعادت

 

امام رضا (ع)

 

مبارک